تراختور قهرمان لیگ برتر می شود
    صد در صد بله
    حتما بله
    بله